Tuesday, September 5, 2017

Penganugerahan SMK Jalan Bukit sebagai Sekolah Transformasi Tahun 2017


Pada 28 November 2016 SMK Jalan Bukit telah dipilih oleh KPM untuk melaksanakan Program Sekolah Transformasi Tahun 2017. 
Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui;
 •          Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 •          Disokong  kepimpinan yang berkualiti / berwawasan
 •          Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
 •          Komitmen komuniti yang padu

Latar Belakang dan Objektif Program Transformasi Sekolah
Mesyuarat Majlis Ekonomi Bil. 2/2015 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada 19 Januari 2015, telah meluluskan cadangan pelaksanaan TS25 KPM. Objektif Program Transformasi Sekolah antara lain ialah;
 • Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik;
 • Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan; dan
 • Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid.

Matlamat dan teras TS25

Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu
 •             Memantapkan kepimpinan sekolah
 •     Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran
 •            Mengukuhkan pelibatan ibubapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid

Matlamat Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui, yang akan dicapai menerusi transformasi dalam lima teras yang berikut;
 •          Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 •          Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
 •          Disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
 •          Guru yang kompeten, beraspirasi tinggi
 •          Komitmen komuniti yang padu.No comments:

Post a Comment